en ru

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un nosacījumi

 

1. Noliktavas nomas maksa ir EUR ____ (mēnesī), t.sk. PVN 21%. Nomas maksas maksājums Nomnieks veic katru mēnesi līdz 5.(piektajam) datumam par attiecīgo nomas mēnesi, pamatojoties uz Iznomātāja izrakstītu rēķinu, ar pārskaitījumu uz Iznomātāja norēķinu kontu. Rēķinu nesaņemšana neatbrīvo Nomnieku no Noliktavas nomas līgumā noteikto maksājumu veikšanas. Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Reķins vai saite uz tiešsaistes maksājumiem tiek nosūtīta e-pastā 15 dienas pirms jaunā īres mēneša sākuma.

2. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt Noliktavas nomas maksu, rakstiski brīdinot par to Nomnieku 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.

3. Noliktavas minimālais nomas termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši. Nomniekam ir zināms Noliktavas stāvoklis un tam nav nekādu iebildumu šajā sakarā.

4. Nomniekam ir pienākums:

4.1. izmantot Noliktavu tikai Noliktavas nomas līgumā noteiktajam mērķim, ievērojot visus preču aprites nekaitīguma regulējošos noteikumus, sanitāro, veterināro, higiēnas un ugunsdrošības normu prasības. Kategoriski aizliegts uzglabāt Noliktavā sprādzien bīstamus, viegli uzliesmojošus priekšmetus, ķimikālijas u.tml. potenciāli bīstamus priekšmetus. Nomnieks uzņemas normatīvajos aktos noteikto atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem, kas radušies viņa darbības vai bezdarbības rezultātā iznomātajā platībā;

4.2. sakopt un uzturēt Noliktavu labā kārtībā, tai skaitā, bet ne tikai, izbērt sašķirotus atkritumus un iesaiņojamo materiālu tikai speciāli iekārtotās vietās un attiecīgos konteineros; Ievērot administrācijas  kaimiņattiecību politiku, kas pieejama arī ambar.lv.

4.3. ar savu darbību netraucēt pārējos nomniekus un apmeklētājus;

4.4. nepārkārtot, nepārplānot, neizmainīt Noliktavas funkcionālo nozīmi, nepārbūvēt ierīces un nepārtaisīt iekārtas bez Iznomātāja un attiecīgo iestāžu rakstiskas atļaujas;

4.5. bez kavēšanās atļaut Iznomātājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim bez iepriekšēja brīdinājuma apsekot Noliktavu, sniegt visu pieprasīto informāciju un atļaut veikt visus nepieciešamās darbības, lai pārliecinātos par Noliktavas izmantošanu atbilstoši šim līgumam;

4.6. izbeidzot Noliktavas nomas līgumu, nodot Iznomātājam Noliktavu tādā stāvoklī, kādā to saņēmis no Iznomātāja, ņemot vērā tās dabisko nolietojumu. Iznomātājs par Nomnieka Noliktavā atstāto (pamesto) mantu atbildību neuzņemas.

5. Nomnieks ir atbildīgs par savas darbības vai bezdarbības rezultātā Iznomātājam vai trešajām personām radītiem zaudējumiem. Nodarītos zaudējumus pilnā apjomā Nomnieks sedz Iznomātāja noteiktā termiņā un apjomā.

6. Ja Nomnieks nav samaksājis nomas maksu šajā līgumā noteiktajā termiņā, Nomnieka piekļuve Noliktavai tiek bloķēta. Nomniekam nokārtojot savas saistības pret Iznomātāju, Iznomātājs atjauno Nomniekam piekļuvi Noliktavai.

7. Puses ir tiesīgas izbeigt šo Noliktavas nomas līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to otru pusi 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt šo līgumu, ja Nomnieks ir pārkāpis ar šo līgumu uzņemtās saistības, tajā skaitā, ja tiek konstatēta līgumā vai normatīvajos aktos neatļautas mantas atrašanās Noliktavā. 

8. Par katru maksājuma kavējuma dienu Nomniekam tiek aprēķināts līgumsods 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas. Ja maksājuma kavējums pārsniedz 10 (desmit) kalendārās dienas, Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no šī līguma.

9.  Ja šis līgums tiek izbeigts, Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc nomas termiņa beigām Noliktavu pilnībā atbrīvot no mantām un nodot Iznomātājam.

10.  Ja Nomnieks Noliktavu nenodod Iznomātājam tā rakstiskā brīdinājumā norādītajā termiņā vai pēc līguma termiņa beigām, Iznomātājam ir tiesības vienpersoniski pārņemt Noliktavu. Iznomātājam ir tiesības pārvietot Nomnieka mantas uz Iznomātāja koplietošanas noliktavu vai koplietošanas telpu. Iznomātājs ir tiesīgs izrakstīt Nomniekam rēķinu par Nomnieka mantas iekraušanu un uzglabāšanu Iznomātāja kopējā noliktavā vai teritorijā, piemērojot divkāršu likmi, kas noteikta līguma 2. punktā, proporcionāli uzglabāšanas laikam. Nomnieka īpašums tiek nodots Nomniekam pēc tam, kad Nomnieks ir apmaksājis visus Iznomātāja izrakstītos rēķinus. Iznomātājs nav atbildīgs par Nomnieka īpašumu

11.  Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no līguma un šiem nomas noteikumiem, kas skar to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā pamatojoties uz iznomātāja juridisko adresi.

12.  Visi paziņojumi Noliktavas nomas līguma un tā nomas noteikumu sakarā veicami rakstiski un iesniedzami otrai pusei uz tās norādīto elektroniskā pasta adresi. Sūtījums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

13.  Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt šajā līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.

14.  Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod no Nomnieka saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kuras sniedz Iznomātājam pakalpojumus un ar kurām Iznomātājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai, tai skaitā, bet ne tikai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem.

15.  Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas puses un ir spēkā 1 gadu. Ja neviena no pusēm 30 (trīsdesmit) dienas līdz Līguma termiņa beigām nav paziņojusi par atkāpšanos, Līguma termiņš automātiski tiek pagarināts vēl uz vienu gadu.

 

 

Atpakaļ uz sākumlapu

© AMBAR.LV - 2022 г. RENTAL of SMART SELF-STORAGE.

Viedo pašglabāšanas kastu noma.