en ru

Atgriešanas un atcelšanas politika

 

  1. Ja Nomnieks nav samaksājis nomas maksu šajā līgumā noteiktajā termiņā, Nomnieka piekļuve Noliktavai tiek bloķēta. Nomniekam nokārtojot savas saistības pret Iznomātāju, Iznomātājs atjauno Nomniekam piekļuvi Noliktavai.
  2. Puses ir tiesīgas izbeigt šo Noliktavas nomas līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to otru pusi 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Iznomātājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt šo līgumu, ja Nomnieks ir pārkāpis ar šo līgumu uzņemtās saistības, tajā skaitā, ja tiek konstatēta līgumā vai normatīvajos aktos neatļautas mantas atrašanās Noliktavā. 
  3. Par katru maksājuma kavējuma dienu Nomniekam tiek aprēķināts līgumsods 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas. Ja maksājuma kavējums pārsniedz 10 (desmit) kalendārās dienas, Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no šī līguma.
  4.  Ja šis līgums tiek izbeigts, Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc nomas termiņa beigām Noliktavu pilnībā atbrīvot no mantām un nodot Iznomātājam.
  5. Ja Nomnieks Noliktavu nenodod Iznomātājam tā rakstiskā brīdinājumā norādītajā termiņā vai pēc līguma termiņa beigām, Iznomātājam ir tiesības vienpersoniski pārņemt Noliktavu. Iznomātājam ir tiesības pārvietot Nomnieka mantas uz Iznomātāja koplietošanas noliktavu vai koplietošanas telpu. Iznomātājs ir tiesīgs izrakstīt Nomniekam rēķinu par Nomnieka mantas iekraušanu un uzglabāšanu Iznomātāja kopējā noliktavā vai teritorijā, piemērojot divkāršu likmi, kas noteikta līguma 2. punktā, proporcionāli uzglabāšanas laikam. Nomnieka īpašums tiek nodots Nomniekam pēc tam, kad Nomnieks ir apmaksājis visus Iznomātāja izrakstītos rēķinus. Iznomātājs nav atbildīgs par
  6. Nomnieka īpašumu
  7.  Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no līguma un šiem nomas noteikumiem, kas skar to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā pamatojoties uz iznomātāja juridisko adresi.
  8. Visi paziņojumi Noliktavas nomas līguma un tā nomas noteikumu sakarā veicami rakstiski un iesniedzami otrai pusei uz tās norādīto elektroniskā pasta adresi. Sūtījums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

 

Atpakaļ uz sākumlapu

© AMBAR.LV - 2022 г. RENTAL of SMART SELF-STORAGE.

Viedo pašglabāšanas kastu noma.