en ru

Personas datu apstrādes politika

 

  1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt šajā līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
  2. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājs nodod no Nomnieka saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kuras sniedz Iznomātājam pakalpojumus un ar kurām Iznomātājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai, tai skaitā, bet ne tikai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem.

 

Atpakaļ uz sākumlapu

© AMBAR.LV - 2022 г. RENTAL of SMART SELF-STORAGE.

Viedo pašglabāšanas kastu noma.